Mộc nhân người bạn tâm giao
Không bao giờ nói lời nào bạn ơi
Chỉnh khuôn, chỉnh tấn tuyệt vời
Im lặng, nghiêm khắc như người đệ huynh

Mộc nhân hữu nghĩa hữu tình
Luôn luôn thấu hiểu tâm tình của ta
Quyền cước lùi tiến vào ra
Lực kình xuất chưởng như là thủy công

Thân, tâm tĩnh nhẹ như bông
Lục hợp thế triển đả không hữu quyền
Như là mây nước chuyển liên
Long Hổ Xà Báo Hạc quyền vờn vân

Bất ly địa, thân vững thân
Ý đâu lực đó xuất thần thời không
Luyện tập buông bỏ nỗi lòng
Tìm về bản thể rời vòng đua tranh

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *