NGHI LỄ

Thích Hoàn Thông

— o0o —

Phần 3

PHẦN CẦU AN

CHÚC THÁNH NGHI

(Chúc tán thù ân khuya 30 và 14 mỗi tháng, vào lúc 3 giờ)

LỄ TAM BẢO: Như thường lệ.

HỒI: Bảng trống, mõ xông.

ĐỒNG TỤNG: Bảo đảnh nhiệt danh hương, phổ biến thập phương. Kiền thiềng phụng hiến Pháp Trung Vương, chuyên vì toàn quốc chúc phước thọ địa cửu thiên trường, chuyên vì toàn quốc chúc phước thọ địa cửu thiên trường.

Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần) ma ha tát.

(Cắm hương lên lư nhang)

ĐỒNG TỤNG: (Trong khi tụng lạy 3 lạy): Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Đà Ra Ni: Án, Nài mo bo cót ngò ty, o bo lai mì thang, o ưu ni ò nài, to mì ty, chím chìm thang, điệp tỏ lai tò dè, đát thác cả thạt de, o lai ò ty, thang dót thang phút thạt dè, thác de thò ngàn. Ngàn tát lỳ qua, tang tư cót lỳ, bót lỳ xực thang, tát lai ngò tỳ, kỉa kìa nai, tang mo hút rìa ty, tó bò ho, tỷ thực ty, ngỏa hắc nại de, bo ly ngo ly tó ho (3 lần).

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần).

SÁM CHỦ XƯỚNG:

-DƯỢC SƯ LƯU LY, chúng hòa: CHỨNG MINH CÔNC ĐỨC (bực thấp).

-DƯỢC SƯ LƯU LY, chúng hòa: CHỨNG MINH CÔNC ĐỨC (bực vừa).

-DƯỢC SƯ LƯU LY, chúng hòa: CHỨNG MINH CÔNC ĐỨC (bực cao).

(3 lần sám chủ lạy 3 lạy, mỗi lần 1 lạy).

SÁM CHỦ QUỲ CHÚC:

Đại viên mãn giác, ứng tích Tây càn, tâm bao thái hư, lượng châu sa giới, ngưỡng khấu hồng từ, phủ thùy minh chứng.

Việt Nam quốc, Vĩnh Bình tỉnh, Châu Thành quận, Phú Vinh xã, Long Khánh tự, Tỳ kheo … chúng đẳng, ư kim Nhâm Tý niên, thập ngoạt, sóc đán (sóc đán: là sáng mùng một, nếu là sáng rằm thì đọc là: vọng đán) chi thời, vân tập Tăng chúng, đăng lâm bửu điện, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tận hồng nhân, đoan vì chúc diên kim thượng toàn quốc nhơn dân vạn tuế (chúng hòa) vạn tuế, vạn vạn tuế.

PHỤC NGUYỆN: Kim luân vĩnh trấn, ngọc chúc thường điều, bát huyền an hữu đại chi trường, tứ hải lạc vô vi chi hóa (sám chủ vừa xá vừa đứng lên đọc): Hiện tiền đại chúng đồng niệm (chúng đọc theo): Kim cang Vô Lượng Thọ hộ quốc nhân vương Bồ tát ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

(Tiếp tụng LĂNG NGHIÊM: … tụng tới): Án, A na lộ, tỳ xá đồ, bộ ra, bạt xà ra đà rì, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra báng ni phấn, hổ hồng đô rô ung phấn, ta bà ha”, thì tiếp qua: “Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng Lăng Nghiêm bí mật chú …

(Khoan tụng Bát Nhã Tâm kinh – Niệm Thích Ca rồi, đến chúc ông Hộ Pháp).

NGHI CHÚC Vl ĐÀ

ĐỒNG TỤNG: Thiện Thiên Nữ chú: Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt mạ, Nam mô Tăng già, Nam mô Thất rị, ma ha đề tị da, đát nễ dã tha, ba rị phú lâu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tạt rị phạ lặc tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, tam mạn đà, a tha a nâu, bà ra ni (3 lần).

Nam mô Tam châu cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà tôn thiên Bồ tát (3 lần).

(Trong khi tụng Thiện Thiên Nữ chú thì sám chủ lạy 3 1ạy)

SÁM CHỦ QUỲ CHÚC: Thần công cự trắc, mật hạnh nan tư. Thị dõng kiện ư thiên luân, tồi tà phụ chánh. Thọ di chú ư Đại giác, hộ pháp an tăng. Ngưỡng khải thiên từ, phủ thùy minh chứng:

Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, … tự, Tỳ kheo … chúng đẳng ư kim: Nhâm Tý niên, … ngoạt, sóc đán (vọng đán) chi thời, vân tập Tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo:

Nam mô Tam châu cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà tôn thiên Bồ tát, thị tùng thiên đẳng.

PHỤC NIỆM: Mạt pháp tăng hạnh, đạo lực suy vi, chướng duyên thiên xí, duy xý Bồ tát thần lực minh tư, sử pháp luân chuyển xứ, nội chướng ngoại chướng dĩ tiệm tiêu, tăng hải hòa thời, ác hữu ác ma nhi vĩnh lỵ, nhơn nhơn ngộ Tỳ lư tánh hải, cá cá nhập Phổ Hiền hạnh môn, cung phụng đàn na, quân triêm thắng ích (đứng dậy, vừa tụng vừa lạy 3 lạy).

ĐỒNG TỤNG: (hoặc tán theo lối tang 2 mõ 1): Vi Đà thiên tướng, Bồ tát hóa thân, ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm, bảo sử trấn ma quân, công đức nan luân, kỳ đảo phó quần tâm.

Nam mô Phổ Nhãn Bồ tát (3 lần) ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

NGHI CHÚC GIÀ LAM

ĐỒNG TỤNG: Đại Bi chú (1 lần).

Nam mô Già lam Thánh chúng Bồ tát (3 lần).

(Trong khi tụng Đại Bi, sám chủ lạy 3 lạy rồi quỳ xuống chúc, khi chúc cầm 3 cây nhang).

SÁM CHỦ CHÚC: Thần oai hữu hách, nguyện lực duy thâm, tể nhứt tự chi quyền hoành, tác chúng tăng chi bảo chướng, ngưỡng khải thần thông, phủ thùy chiếu giám.

Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, … tự, Tỳ kheo … chúng đẳng, ư kim: … niên, ngoạt sóc đán (vọng đán) chi thời, vân tập Tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo:

Nam mô Già Lam chi thần, đương sơn Thổ địa, nhứt thiết chơn tể.

PHỤC NGUYỆN: Sơn môn trấn tịnh, hải chúng an hòa, hộ pháp hóa dĩ hưng long, vệ đàn tràng nhi kiết khánh, như tri kỳ đảo, tát vọng minh gia.

(Sám chủ đứng dậy cắm nhang vào lư, lạy 3 lạy và tụng).

TÁN: (hoặc tụng cũng được): Già Lam chủ giả, hiệp tự oai linh, khâm thừa Phật sắc cộng du thành, ủng hộ Pháp vương thành, vi hàng vi bình, phạm sát vĩnh an ninh.

Nam mô Hộ pháp tạng Bồ tát (3 lần) ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

NGHI CHÚC TỔ SƯ

ĐỒNG TỤNG: Tâm kinh (1 lần). Vãng sanh (3 lần).

Nam mô Tây thiên tứ thất, Đông độ nhị tam lịch đại Tổ sư Bồ tát (3 lần).

(Trong khi tụng Tâm kinh, sám chủ lạy 3 lạy, quỳ xuống chúc):

SÁM CHỦ CHÚC: Nhất hoa hiện thoại, ngũ diệp lưu phương, phú pháp tạng ư Tây càn, bá tàm tông ư Đông chấn, ngưỡng khải Thánh thông, phủ thùy chiếu giám.

Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, … tự, Tỳ kheo … chúng đẳng, ư kim: … niên, … ngoạt, sóc đán (vọng đán) chi thời, vân tập Tăng chúng, cung lâm từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.

Nam mô Tây thiên Đông độ, Việt Nam Tổ sư Bồ tát, bổn tự khai sơn Hòa thượng chư vị giác linh.

PHỤC NGUYỆN: Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang, giác hoa hương biến ư thiên lâm, pháp võ ân triêm ư học địa, như tư kỳ đảo, tất vọng minh gia.

(Sám chủ cắm hương vào lư, lạy 3 lạy và tụng):

TỤNG (hoặc tán): Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh.

Nam mô Độ nhơn sư Bồ tát (3 lần) ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

NGHI THỨC GIÁM TRAI

ĐỒNG TỤNG: Chuẩn Đề chú (3 lần).

Nam mô Đại thánh Cẩn na la vương Bồ tát (3 lần).

(Trong khi tụng Chuẩn Đề thì sám chủ lạy 3 1ạy, quỳ xuống chúc):

SÁM CHỦ CHÚC: Công tư đảnh nại, chức nhậm tư thành, viễn thừa Hương Tích chi phong, vĩnh tác vân trù chi chủ, ngưỡng khải thần thông, phủ thùy chiếu giám.

Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, … tự, Tỳ kheo … chúng đẳng, ư kim: … niên, … ngoạt, sóc (vọng) đán chi thời, vân tập Tăng chúng, cung lâm từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.

Nam mô Giám trai sứ giả Đại thánh Cẩn na la vương chi thần.

PHỤC NGUYỆN: Nhị thời vô pháp, lục vị thường doanh, Chưởng thủy hỏa dĩ bình an, cúng Phật, Tăng nhi phong bị, như tri kỳ đảo tất vọng minh gia.

(Sám chủ đứng dậy cắm hương vào lư, lạy 3 lạy rồi tụng):

ĐỒNG TỤNG:(hoặc tán): Giám trai sứ giả, hỏa bộ oai thần, điều hòa bá vị tiến duy hình. Tài hao vĩnh vô xâm, hộ mạng tư thân, thanh chúng vĩnh mông ân.

Nam mô Diệm huệ địa Bồ tát (3 lần) ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật.

LÊ THÙ ÂN TAM THẬP BÁT BÁI

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ : (mỗi câu sau đều có “Nhứt tâm … ” và 1 lạy)

-Tận hư không biến pháp giới, thập phương vô lượng thường trụ tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn.

-Tận hư không biến pháp giới, thập phương vô lượng thường trụ tam thế nhứt thiết Tôn Pháp Thế Tôn.

-Tận hư không biến pháp giới, thập phương vô lượng thường trụ tam thế nhứt thiết Hiền Thánh Tăng Thế Tôn.

-Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

-Cực lạc Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

-Long hoa Giáo chủ Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

-Đông phương Tịnh mãn nguyệt Lưu ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

-Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát.

-Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát.

-Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát.

-Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát ma ha tát.

-Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát.

-Chư tôn Bồ tát ma ha tát.

-Tây thiên thủ truyền đệ nhứt Đại đức Ma Ha Ca Diếp tôn giả.

-Tây thiên đệ nhị thập bát, Đông độ vi sơ Bồ Đề Đạt Ma tôn giả.

-Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư.

-Thập lục đại A la hán tôn giả.

-Thập nhị hộ giáo Già Lam chủ giả.

-Thập điện Đại Pháp Minh Vương.

-Giám Trai sứ giả Đại thánh Cẩn Na La Vương.

-Truyền giới, truyền pháp Tôn sư Đường đầu Hòa thượng.

-Kiết (Yết) ma A xà lê sư.

-Giáo thọ A xà lê sư.

-Thất vị Tôn chứng sư.

-Tứ vị Dẫn thỉnh sư.

-Hiệp đường Đại đức Tăng già.

-Thiên hạ danh sơn Hoằng tông diễn giáo Đại thiện tri thức chư giác linh.

-Sơ tâm xuất gia thọ phái thế độ bổn sư.

-Đại vì Thiên long Bát bộ, Hộ pháp Thánh chúng ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì Thiên phu địa tải, nhựt nguyện chiếu lâm ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì Chánh phủ địa phương hộ pháp ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì Hạnh môn lao vụ vận thủy, ban sài chủng chủng công phu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì Đồng giáo môn sinh, tha đồ đệ tử tôn phong thiện đạo từ thế quá vãng, chư vị giác linh, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì đa sanh quá khứ thất thế phụ mẫu ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì hiện tại phụ mẫu sở sanh ân, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Đại vì pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đảnh lễ thường trụ Tam bảo.

-Bổn tự khai sơn Hòa thượng giác linh.

-Hiệp đường nhứt thiết đại chúng ân, đảnh lễ nhứt bái.

ĐỒNG QUỲ SÁM: Nhứt giả lễ kỉnh …

TIẾP TỤNG: Tán lễ Thích Tôn, Vô thượng Năng nhân …

LẠY: Tự quy y Phật …

ĐỒNG TỤNG: Chúc tán công đức thù thắng hạnh …

CÚNG SAO HỘI

(Lễ Dược Sư nhương tinh giải hạn nghi thức)

NGUYỆN HƯƠNG: …

Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần). .

KỲ NGUYỆN: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo. Tư thời: Kim tín chủ (1) thành tâm lễ cúng, nhương tinh giải hạn, tập phước trinh tường, kỳ an bổn mạng (2) hiệp tín chủ nam nữ lão thiếu đẳng.

THIẾT NIỆM: nhược phi tế tống chi nghi, khủng hữu khiếm minh chi lự. Thị dĩ nghiêm trần pháp tịch, kiền bị đăng hoa, viên phụng Tam bảo chứng minh, Tinh quân giám cách, gia hộ tứ thời khương thới, bát tiết bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma ha tát.

LỄ TAM BẢO: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không …

TÁN: Dương chi tịnh thủy … .

Nam mô Thanh lương địa Bồ tát (3 lần).

Nhược điểm đăng thời, đương nguyện chúng sanh, phổ chiếu chư Thiên, mãn đường quang lãng.

Nam mô Nhiên đăng Vương Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Nhiên Đăng đảnh lễ tấu Ngọc hoàng,

Bắc đẩu, Nam tào chiếu lưỡng ban,

Bổn mạng ngươn thần lai chứng giám,

Kỳ tăng diên thọ tỷ Nam san.

TỤNG: Nam mô Vân lai tập Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Đế Thích, Thiên tào vọng giám tri,

Phần hương khải thỉnh hướng kim trì,

Bất di bổn thệ lâm đàn nội,

Đồng triển oai quang hạ tứ duy.

TỤNG: -Nam mô Phạm Thiên Vương Bồ tát (3 lần).

-Nam mô Đẩu tinh Giáo chủ Tiêu tai xí thạnh Lưu Ly Quang.

-Nam mô Đại bi … Thiên thủ thiên nhãn …

XƯỚNG,SỚ: Kim vì chư tín chủ nhương tinh giải hạn chi sự, ngưỡng khấu hồng từ kỳ an sớ văn, cung đối Phật tiền, hảo tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.

TUYÊN SỚ: Phục dĩ … (tuyên sớ tất).

TỤNG NHƯƠNG TINH KỆ

Chí tâm quy mạng lễ: Nam Bắc Đông Tây trung ngũ đẩu, châu thiên thất thập nhị cung thần, nhị thập bát tú liệt phương ngung, cửu diệu thất tinh chư Thánh chúng, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Phật quang chủ chiếu, bổn mạng ngươn thần, đại hạn tiểu hạn tinh quân, đại vận tiểu vận tôn thần, la kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu, kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường.

Tiêu tai xí thạnh Quang Vương Phật (3 lần).

XƯỚNG: Nam Bắc Đông Tây chủ chiếu minh,

Trung cung bổn mạng kiết phò tinh,

Hiện tiền chúng đẳng đồng âm tán,

Phước thọ tăng long vĩnh khương ninh.

TỤNG: Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Đệ tử chúng đẳng, nhứt tâm thành kính, cầu sám Dược Sư, đảnh lễ thập phương chư Phật:

NA CHÚNG LUÂN PHIÊN LỄ TRÙNG HIỆU PHẬT:

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật (1 lạy).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới quá khứ chư Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới hiện tại chư Phật.

Nam mô Tận thập phương biến pháp giới vị lai chư Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh.

Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát.

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát.

Nam mô Dược Vương Bồ tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ tát.

Nam mô Di Lặc Bồ tát.

Nam mô Tiêu tai chướng Bồ tát.

Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát.

Nam mô Nhạc âm thọ hạ tam vạn lục thiên Bồ tát.

Nam mô A Nan tôn giả bát thiên Tỳ kheo chư đại Thánh tăng.

Nam mô Cứu thoát Bồ tát.

TỤNG HỒI HƯỚNG:

Nhương tinh cầu an công đức thù thắng hạnh … .

KỲ NGUYỆN: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

CUNG VĂN: Tinh tượng lệ thiên, khánh đổ đương niên nhi chủ chiếu. Nhơn tâm đầu địa, thành khuynh thử dạ dĩ kỳ an (nhương).

THƯỢNC LAI: Tín chủ nam nữ đẵng, tu hương đăng trà quả thiết cúng, xưng Phật hiệu. lễ Phật danh, phúng tôn kinh, tập thử công đức, chuyên vì nhương tinh giải hạn, thỉnh phước nghinh tường, bảo mạng diên sanh, cầu an gia đạo. Chư thiện nam tín nữ tánh danh kế trình vu hậu: … (đọc tên) … hiệp tín chủ đẳng, trượng thừa kinh sám công đức, âm siêu dương thới, lợi ích tồn vong.

PHỤC NGUYỆN: Thành tâm lễ kính, ngưỡng kỳ kiết diệu phò cung, mạng vị tăng sùng, khất tẩy hung tinh thối xả.

PHỔ NGUYỆN: Cao siêu phước quả, tăng trưởng thiện căn, tài tấn lộc thăng, đồng triêm Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

LỄ TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật …

LỄ DƯỢC SƯ NHƯƠNG TlNH GIẢI HẠN SỚ

(Sớ cúng sao hội)

PHỤC DĨ:

Huệ nhựt viên minh, chúc thập phương chi thế giới.

Trí đăng quang lãng, phá đại địa chi hôn mông.

Nhập nhị lục chi nguyện môn, việt tam kỳ chi quả hải.

Sớ vị:

Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã cư. Cung tựu, … tự, trụ.

Phụng Phật, tân xuân hiến cúng, nhiên Dược Sư đăng, lễ Dược Sư sám, nhương tinh giải hạn, kỳ phước bảo an sự. Kim tín chủ thiện nam tín nữ thập phương bổn đạo Phật tử bá tánh lão ấu đẳng. Duy nhựt nhiên trí huệ chi tâm đăng điểm quang minh chi cự chúc, khấu bái.

Cung can:

Kim liên tọa hạ, chiếu giám phàm tình, ngôn niệm tín chủ đẳng. Tự trần bổn mạng: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi đẳng niên, lương ngoạt nhựt thời kiến sanh.

THƯỢNG THUỘC: Bắc đẩu, Tham lang, Lộc tồn, Cự môn, Văn khúc, Liêm trinh, Võ khúc, Phá quân đẳng tinh quân.

KIM NIÊN SỞ TRỊ: La hầu, Thổ tú, Thủy diệu, Thái bạch, Thái dương, Vân hớn, Kế đô, Thái âm, Mộc đức đẳng tinh quân.

HẠN LÂM BÁT QUÁI: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài đẳng cung thần quang.

VẬN CHÍ: Huỳnh tuyền, Tam kheo, Ngũ mộ, Thiên tinh, Tán tận, Thiên la, Địa võng, Diêm vương, Bạch hổ đại hạn, Kim lâu, Mộc ách Tam tai đẳng hạn thần quân các tương chủ chiếu. Thiết niệm: Đệ tử chúng đẳng sanh phùng thạnh thế hạnh hoạch thiện duyên.

Vọng:

Tam bảo hộ niệm chi từ tôn cảm tứ ân phò trì chi đại đức. Càn khôn phú tải, nhựt nguyệt chiếu lâm, quốc gia thủy thổ sanh thành, phụ mẫu cù lao dưỡng dục, phất năng báo đáp.

Tư giả cẩn dĩ kim ngoạt kiết nhụt. Thời phùng tân xuân giai tiết, cảnh thuộc hòa phong, quần tinh tụ hội chi thời. Kiền thỉnh Tăng già cung vu bảo điện.

Phúng tụng:

Dược Sư bảo sám chi huyền văn, đảnh lễ Vạn đức kim thân chi diệu tướng. Kim tắc đạo tràng dĩ biện, pháp sự tuyên hành, la liệt hương hoa, hiến Dược Sư đăng, kỳ an bổn mạng, khai kinh hiến cúng sớ văn đầu thành.

Bái bạch:

Đông phương Đẩu tinh Giáo chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chứng minh.

Phổ cập:

Tam hiền Thập thánh Tứ phủ Vạn linh, Bát bộ Long thiên, can chi lục giáp, bát quái ngũ hành, nhị thập bát tú, cửu diệu thất tinh, mặc thùy giám cách, cộng giáng trinh tường.

Phục nguyện:

Vô minh đốn phá, bổn giác lãng nhiên, thường chiêm mãn nguyệt chi kim dung, hằng đồ nghĩa thiên chi ngọc trục. Từ quang chiếu xứ, tai nạn toàn tiêu, nguyện chuyển luân thời thọ niên miên viễn. Gia đình khương kiện, tài lộc dinh môn, quá vãng tiên vong cao siêu Tịnh độ.

Cẩn sớ:

Tuế thứ … niên, chánh ngoạt, tân xuân nhựt, phụng vì đệ tử hiệp Tăng, Ni, thiện tín đồng khấu bái. Thượng sớ.

TÓM LƯỢC NGHI CÚNG SAO

Nguyện hương …Kỳ nguyện … Lễ Tam bảo … Dương chi …Nhược điểm đăng thời … Thỉnh Đế Thích Ngọc hoàng … Thỉnh Đẩu tinh Giáo chủ … Tụng Đại Bi … Xướng sớ … Tuyên sớ … . Tụng nhương tinh … Lễ nhị thập Dược Sư … Tụng tiêu tai …Hồi hướng …Phục nguyện … Tự quy y .. . Đọc danh tánh chư thiện tín.

NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN

(Làm lễ tại chùa, thường được gọi là

LỄ HẰNG THUẬN)

  1. NGHI CỦ:

NGUYỆN HƯƠNG:

KỲ NGUYỆN: Tư thời việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, cung tựu … tự, đăng lâm bảo điện, cung đối Vạn đức Từ dung, tu hương thiết cúng. Kiền thỉnh Tăng già phúng tụng huyền văn, chuyên vì lễ tân hôn kỳ phước chi sự.

Kim thiện tín Phật tử: Nam chủ hôn tánh … Nữ chủ hôn tánh … hiệp tín chủ đẳng.

THIẾT NIỆM: Thiện tín đẳng, thân sanh tử nữ, tánh: (tên của tân lang và tân nương) sanh cư Dục giới, nghiệp hệ túc duyên, hiệp ưng nghi thất nghi gia, thành liễu hữu tình quyến thuộc, hoàn nguyện đồng tu đồng giải, kỳ quy Vô thượng Bồ đề. Tư giả: thời duy ngoạt, tiết thuộc (1)… thiên. Thanh tịnh hương hoa, hiển mật viên chi diệu vị, trang nghiêm phạm võ, phần giới định chi chơn hương, bái bạch Tam bảo Từ tôn, chứng minh gia hộ.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát.

LỄ TAM BẢO:Chí tâm đảnh lễ …

TỤNG: Dương chi … Đại Bi …Bát Nhã … Tiêu tai thần chú …Nguyện trú kiết tường ..

HUẤN THỊ: (Làm lễ có 4 vị Tăng, cử ra một thầy để huấn thị):

Nam mô Bổn Sư …

Hôm nay nhân lễ thành hôn của hai vị (cháu), tôi (thầy) xin nhắc lại đôi điều mà Phật đã dạy người Phật tử tại gia, để các vị (cháu) thực hành trong cuộc sống hàng ngày.

Theo lời Phật dạy, Phật tử tại gia vẫn có thể chứng đạo nếu cố công tu luyện, tuy rằng người tại gia bị ràng buộc bởi hoàn cảnh gia đình, nhưng không phải là không làm được. Ở đây, tôi (thầy) chỉ nói đến bổn phận đối xử giữa chồng và vợ thôi.

Giữa đôi vợ chồng sống chung nhau hàng ngày phải sửa đổi cho nhau những điều dở, khuyên làm những điều hay, dẹp tâm tự ái, nhường nhịn lẫn nhau, dẫn dắt lấy nhau cùng đến với đạo vàng của Phật. Phật đã dặn dò, hễ ai gắng ghi lời Phật dạy mà thực hành theo thì được vui vẻ suốt đời, tăng trưởng tài lộc, bá niên giai lão, sum vầy gia tộc. Vậy tôi (thầy) thành thật chúc cho hai vị (cháu) sẽ giữ đúng lời Phật dạy mà tôi (thầy) vừa nhắc lại. Được như thế, vợ chồng sẽ sống trong cảnh thuận hòa, làm ăn phát đạt, danh giá bao tồn.

Sau cùng, hai vị (cháu) nên chú ý: ngoài hạnh phúc gia đình còn có hạnh phúc khác cao thượng hơn, đó là hạnh phúc của người giải thoát khổ đau của cuộc đời.

Tôi (thầy) mong rằng hai vị (cháu) sẽ tìm đến hạnh phúc của sự giải thoát an vui bằng cách cùng nhau tự tu theo lời Phật dạy. Nghĩa là sau khi hương lửa lo xong, nên nghĩ đến lẽ: “Thế sự phù hoa, thiện ác quả báo” mà sớm phát tâm tu hành để gieo trồng hạt giống Bồ đề, nguồn lợi của giác ngộ và giải thoát, đó là hai điều kiện của chân hạnh phúc.

Giờ đây, tôi (thầy) trao cho hai vị (cháu) hai chiếc nhẫn để đánh dấu ngày tân hôn và để khi nhìn thấy chiếc nhẫn, các vị (cháu) sẽ nhớ lại lời Phật dạy hôm nay.

Đây là hai bảo vật, nó là chất vàng:

-Vàng này nó có đặc tánh không thay đổi, trong khi tặng đây tôi (thầy) mong cho hai vị (cháu) đạo tâm cũng như chất vàng không thay đổi.

-Vàng này nó có đặc tánh tốt đẹp, tôi (thầy) mong hai vị (cháu) được hành vi, ngôn ngữ cũng tốt đẹp cũng như chất vàng.

-Vàng này nó có đặc tánh sáng suốt, tôi (thầy) mong hai vị (cháu) luôn luôn được sáng suốt trên đường đời cũng như đường đạo.

Đây, tôi (thầy) thay mặt cho chư Tăng tặng cho hai vị (cháu) hai bảo vật này để làm kỷ niệm cho cuộc trăm năm được tươi sáng và xinh đẹp (cầm hộp nhẫn đưa ra, cháu nam lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo cho cháu nữ, cháu nữ lấy chiếc nhẫn lớn đeo cho cháu nam).

HỒI HƯỚNG:

TỤNG: Hằng thuận công đức thù thắng hạnh …

TÂN HÔN PHỤC NGUYỆN:

CUNG VĂN: Trí quang tịch chiếu, vĩnh vi tam giới chi Đạo sư, bi nguyện hoằng thâm, phổ tác tứ sanh chi Từ phụ. Đơn tâm củng bắc, tố thủ hòa nam.

THƯỢNG LAI: xưng dương Phật hiệu, phúng diễn tôn kinh, tập thử công đức, chuyên vì tín chủ Phật tử, tân hôn lễ kỳ phước sự.

PHỤC NGUYỆN: Quảng thùy tỷ hộ, thường giáng trinh tường, bảo tân hôn cầm sắc hòa hài, niên niên hưởng vô biên phước quả. Đạo đại chúng vô nhơn vô ngã, sanh sanh hoằng bất diệt pháp môn.

PHỔ NGUYỆN: Thọ niên miên viễn, hưởng bá tuế chi hà linh, pháp giới hữu tình, tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

  1. NGHI MỚI:

Trước cho hai họ vào nhà Tổ, ông sui trai ra bạch tăng xin làm lễ cầu nguyện (thành hôn) cho hai cháu (lễ Tăng 3 lễ).

Hai họ lên chánh điện sắp bên nam, bên nữ. Hai sui gia đứng trước, hướng về Phật, cầm hương quỳ khấn cầu. Trước nữa, hai cháu cầm hai bó hoa quỳ xuống khấn nguyện, nguyện xong dâng hoa lên. Trên hai vị Tăng tiếp hai bó hoa cắm vào lục bình. Tất cả cùng lễ 3 lễ theo tiếng chuông. Hai họ hai bên ngồi hoặc đứng, hai cháu thì quỳ trước hết.

-Bốn thầy, một thầy ra nguyện hương và kỳ nguyện, lễ 3 lễ (xem bài Nguyện hương và Kỳ nguyện ở NGHI CŨ trước).

-Tán dương chi …

-Tụng Đại Bi …

-Tụng Bát Nhã …

-Nguyện trú kiết tường …

Bốn thầy ngồi, chia ra ngồi vào hai dãy bàn hai bên đã đặt sẵn. Một thầy huấn thị:

HUẤN THỊ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Hôm nay, ngày lành tháng tốt, hai cháu cùng về chùa làm lễ Phật, chư Tăng và thân nhân của hai cháu ở trước Phật đài làm lễ cầu nguyện Phật, Bồ tát gia hộ cho đời sống của hai cháu được luôn luôn và vĩnh viễn an lành.

Bổn phận làm cha mẹ, trông con khôn lớn, đến tuần cập kê, định đôi bạn, lựa chọn nhà có đức hạnh nhân từ, con hiền cháu thảo, để gây dựng hạnh phúc cho gia tộc, duy trì giòng giống con Lạc cháu Hồng.

Vậy, muốn lập nên gia nghiệp với đời, cần phải có chồng có vợ, đồng ưu cộng tác, trên thuận dưới hòa, thì chắc chắn gia nghiệp được thành tựu. Nên sách có câu: “Phu phụ hòa gia đạo thành”, vợ chồng hòa thuận cùng nhau đồng một lòng thì dù biển Đông tát cũng cạn. Vậy, hai cháu làm sao ăn ở cho có nhân có nghĩa, có đức có hạnh; chồng hòa vợ thuận thì đường đời của hai cháu sẽ được vinh quang. Lại muốn xứng đáng là người Phật tử, trong đời sống hàng ngày của hai cháu, phải tôn trọng danh dự nhau, nhắc nhở nhau. Không nên va chạm tự ái nhau. Luôn luôn nói lời chơn thật, không bao giờ lừa dối nhau, lúc nào cũng phải trung thành với nhau, phải nghiêm khắc lấy mình mà khoan dung cho bạn.

Ngoài ra, phải tôn kính cha mẹ và các bực trưởng thượng, thương yêu nâng đỡ cho đàn em, nhất là góp phần phụng sự Tam bảo.

Giờ đây, thầy xin nhắc nhở hai cháu để biết bổn phận mà làm. Như trong kinh Phật đã dạy:

-Bổn phận vợ đối với chồng nên như thế này: Luôn luôn phải kính yêu và hòa thuận với chồng. Khi chồng ra đi và lúc trở về, vợ phải đón đưa niềm nở. Khi nào chồng có nóng giận nặng lời, vợ không nên bừng mặt cãi lẫy, làm cho mất vẻ thuận hòa, có khi phải rã rời giềng mối. Khi nào chồng có lời khuyên dạy chánh đáng, vợ phải vâng theo. Luôn luôn phải trung thành với nhau, giữ gìn tiết hạnh, không được ngoại tình. Đó là bổn phận làm vợ đối với chồng.

-Bốn phận làm chồng đối với vợ phải nên như thế này: Khi vợ ra đi và lúc trở về, chồng phải đón đưa niềm nở. Phải ăn uống có giờ khắc, để cho vợ khỏi phải phiền lòng, vì nấu nướng không chừng mực. Phải tùy phận nghèo, giàu của mình cho vợ được mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không nên hẹp lòng làm trái ý vợ. Phải tin cậy vợ mà phó thác cho công việc nhà. Không được sanh tâm tà vạy, sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tương sầu khổ. Đó là bổn phận làm chồng đối với vợ.

-Bổn phận làm dâu con đối với cha mẹ chồng nên như thế này: Phải có lòng hiếu kính cha mẹ, tùy thuận lời cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại. Phải ngủ sau dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo. Phải làm các công việc nặng nhọc trong nhà cho cha mẹ. Phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục chồng mình, mà bổn phận làm dâu con có trách nhiệm nối dòng dõi cho gia nghiệp chồng. Khi cha mẹ chồng có đau ốm, làm dâu con phải chăm nom thuốc thang thay đổi thức ăn uống, cầu cho cha mẹ chóng lành khỏi, để trong nhà được an vui. Đó là bổn phận làm dâu con đối với cha mẹ chồng.

-Bổn phận làm con rể đối với cha mẹ vợ nên như thế này: Phải có lòng kính yêu cha mẹ vợ như cha mẹ mình. Có mặt hay không có mặt cha mẹ vợ, không nên có một lời bất bình hoặc bất kính. Phải nhớ công ơn cha mẹ vợ, có công sanh thành dưỡng dục vợ mình, coi như vàng ngọc mà đem ban cho mình. Khi cha mẹ vợ cần đến việc gì nhờ con rể, hãy vui vẻ sẵn sàng, không sợ nhọc mỏi. Đó là bổn phận làm con rể đối với cha mẹ vợ.

Vậy có mấy lời thay mặt chư Tăng, thầy xin khuyên hai cháu nhớ gắng ghi mà thực hành thì sẽ được vui vẻ suốt đời, bá niên giai lão để nối truyền gia nghiệp, được hiển tổ vinh tông, làm cho gia tộc sum vầy, vinh vang cho hai họ.

(Nếu có quy y rồi thì đừng nhắc).

Nhưng rồi đây gặp ngày thuận tốt, hai cháu, cháu nào chưa quy y phải cần quy y để giữ tròn nhân cách của người Phật tử tại gia mới có thể gây hạnh phúc vĩnh viễn cho gia đình được.

(Bước ra đứng trước chỗ hai cháu quỳ, cầm hộp đựng hai chiếc nhẫn).

BẢO: Đây là hai bảo vật, nó là chất vàng, vàng này nó có đặc tánh kiên cố. Trong khi tặng đây, thầy mong cho hai cháu được đạo tâm kiên cố như chất vàng này.

Vàng này nó có đặc tánh tốt đẹp, mong hai cháu có hành vi, ngôn ngữ cũng tốt đẹp như chất vàng này.

Vàng này nó có đặc tánh sáng suốt, mong hai cháu luôn luôn được sáng suốt trên đường đời cũng như trên đường đạo.

Đây, thầy thay mặt cho tất cả, tặng cho hai cháu hai bảo vật này để làm kỷ niệm trăm năm được tươi sáng và xinh đẹp.

(Cầm hộp nhẫn đưa ra, cháu nam lấy chiếc nhẫn nhỏ đẹp cho cháu nữ, cháu nữ lấy chiếc nhẫn lớn đeo cho cháu nam.

BẢOLễ Phật 3 lễ. Trở lên hồi hướng. Hằng thuận công đức thù thắng hạnh … thế thế thường hành Bồ tát đạo. Tam tự quy … xong).

THIỆP TRÌNH NGÀY THÂN NGHINH

(Rước dâu)

Tỉnh…, Huyện… , Xã…, Thôn…

Ngày … tháng … âl năm 20…

THIỆP TRÌNH NGÀY ĐÁM CƯỚI

 Vợ chồng tôi là: TRẦN PHẠCH NGỰC và LÊ THỊ KHÒM kính trình thiệp này đến anh chị ĐÀO LỘN ÓC, Kế Sách, Ba Xuyên.

Nguyên vì anh chị đã sẵn lòng tưởng nghĩ đến chúng tôi, nên không nệ chỗ ở xa xôi, hứa đem lệnh ái tên ĐÀO LỘN HỘT 21 tuổi để sánh duyên với con trai tôi là TRẦN PHẠCH LƯNG 25 tuổi, làm thành cuộc bá niên”sắc cầm hảo hiệp”, đồng hát câu hạnh phúc “loan phụng hòa minh”.

Bởi vậy chúng tôi kính trình ngày … tháng… âl năm Quý Mão 1971 này, giờ Tuất cung hành sính lễ thân nghinh, đến giờ Hợi thì hiệp cẩn giao bôi, ngày giờ rất tốt.

Kính nhờ anh chị chấp nhận.

Nay kính

Nam chủ hôn

PHÉP THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

(Có hai cách: một có giới sư truyền, hai là tự thọ)

I.  THỌ CÓ GlỚI SƯ TRUYỀN:

Ban đầu đến Chùa cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định …

Khi giới sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai phải đến chùa lễ cầu giới sư, trước nhờ thầy Tri sự hướng dẫn . Khi giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

Thầy Tri sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên.

BẠCH: Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (lễ 1 lễ rồi quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật (2 lần).

Bạch Đại đức, chúng con tên là … vì gia duyên còn bận buộc, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới, xin thành tâm đảnh lễ cần cầu Đại đức thùy từ lân mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức.

Giới sư có thể truyền cho, đáp rằng:

A Di Đà Phật. “Được! Như vậy tốt lắm!”

Muốn nói rộng thì: Các vị còn gia duyên bận buộc chưa thể xuất gia được, nay nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu thầy truyền trao trai giới, Đại đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị lễ Tổ chứng minh cho.

Giới tử bạch: A Di Đà Phật, trên Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường (lễ 3 lễ).

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỒ ĐƯỜNG

Thầy Tri sự xướng lễ: Nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên, Đông độ, Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư tam bái (lễ rồi đứng một bên).

THỈNH GIỚI TỬ TỰU BAN

Đến rồi xướng rằng: Nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên, Đông độ, Việt Nam lịch đại chư vị Tồ sư tam bái.

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

 Niệm hương cầu Phật, Bồ tát gia bị. Thầy Tri sự xướng:

-Nhứt tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ lát, Đại hạnh Phồ Hiền Bồ tát, Kỳ viên hội thượng Phật, Bồ tát, nhứt bái.

Giới sư đứng một bên.

Thầy Tri sự bảo: Cầu giới tử lập ban (xoay về Phật).

Tiếp xướng:

-Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhứt thiết chư Phật, nhứt bái.

-Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, nhứt bái.

Hồ quỳ hiệp chưởng .

Thầy Tri sự thỉnh: Cung thỉnh chư giới sư thăng tòa.

GIỚI SƯ CHẮP TAY CỬ TÁN:

Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương vân cái Bồ tát ma ha tát (3 lần).

KỆ TÁN PHÁP:

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,

Nguyện giải Như Lai Tỳ ni nghĩa.

Nam mô Khai bảo tạng Bồ tát ma ha tát (3 lần).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

 Thiện nam (nữ: Thiện nữ)! Các vị lắng nghe cho kỹ:

Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được; muốn chứng Vô thượng Bồ đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng, chư Phật nhân giới đây mà thành bực Chánh giác. Đại thặng, Tiểu thặng cùng giữ giới pháp, tại gia xuất gia cùng thọ giới, chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc xâm lấn, không thể suốt đời ghi nhớ, cho nên Đức Như Lai chế ra khiến một ngày một đêm thọ trì tám pháp trai giới, do công đức này tất vượt ba cõi, thẳng đến Bồ đề. Ví như ngọc Ma ni thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu khác, có thể cho chúng sanh các thứ đồ vui thích, giới này lại cũng như thế.

Tu nhân tốt tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không ngần, cho nên được công đức vượt hơn cõi người cõi trời, đức sẽ bằng Phật. Có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ.

Phần tôi có lời dặn bảo, các vị đều nói theo.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là … một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam bảo dũ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ ngôi Tam bảo, cho nên được thọ giới “Bát quan trai”, xin thương xót cho chúng con (3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá).

Giới sư nên bảo sám hối:

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là …

Chí tâm sám hối,

Về trước đã tạo các nghiệp ác,

Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

(Như thế ba lần sám rồi xướng lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tam bái.

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Giới sư lại bảo rằng:

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) các vị trước đã sám hối, thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Vậy từ sớm mai (chiều) ngày nay cho đến sớm mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhân hạnh xuất gia sẽ chứng quả giải thoát.

Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phải phát khởi thiện tâm liền được thiện giới thanh tịnh.

Tôi bảo, các vị đều nói theo tôi.

Theo pháp thọ quy giới, thầy bảo, giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được, không được tự nói trước, cũng không được cùng giới sư đồng nói.

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

Đệ tử chúng con tên là …

Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng.

Một ngày một đêm tu hạnh Ưu bà tắc (nữ thì Ưu bà di) thanh tịnh.

(Nói như thế ba lần, mỗi lần cúi đầu xá)

Quy y rồi lại ba lần kết,

Giới sư bảo, giới tử nói theo)

Đệ tử chúng con tên là …

Quy y Phật rồi,

Quy y Pháp rồi,

Quy y Tăng rồi.

Một ngày một đêm tu hạnh Ưu bà tắc (nữ thì Ưu bà di) thanh tịnh rồi.

(Nói như thế ba lần, mỗi lần cúi đầu xá, rồi lại trao cho giới tướng).

GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TUỚNG

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) từ trước đến đây đã trao Tam quy, Tam kiết cho các vị, giới thể được tròn đủ, nay trao giới tướng cho các vị để cho các vị lãnh thọ giữ gìn cẩn thận, chớ cho trái phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ thì nên đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ NHẤT: Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ HAI: Như chư Phật suốt đời không gỉan tham trộm cắp. Các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ BA: Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ TƯ: Như chư Phật suốt đời không nói dối. Các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ NĂM: Như chư Phật suốt đời không uống rượu. Các vị một ngày một đêm không uống rượu, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ SÁU: Như chư Phật suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các vị một ngày một đêm không đeo tràng hoa thơm, không ướp dầu thơm vào mình, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ BẢY: Như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI THỨ TÁM: Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không?

Đáp rằng: “Dạ, giữ được”.

GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Thiện nam (nữ: Thiện nữ) từ trước đến đây đã trao giới Bát quan trai cho các vị xong, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

Con nay nhờ công đức Bát quan trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa, nguyện đem công đức này, nhiếp lấy tất cả chúng sanh, phàm có công đức gì, cũng đều ban cho người, để cho thành đạo Vô thượng chánh chơn, cũng khiến cho tương lai mình cùng các chúng sanh, đồng sanh về Tịnh độ.

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Tri sự xướng:

Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế, nhứt thiết thường trụ Tam bảo tam bái (lạy xong xướng):

Giới tử thối ban.

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG

Thọ giới công đức thù thắng hạnh …

Tam tự quy y (xong).

Tri sự xướng:

Thỉnh giới sư hồi nghệ trượng đường.

PHÉP XẢ BÁT QUAN TRAl GlỚl

Sau khi tu đủ 24 giờ đồng hồ, các giới tử thỉnh giới sư lên chánh điện ngồi một bên. Tất cả đồng lễ 1 lễ, cùng hồ quỳ, một vị giữa đại bạch:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Bạch Đại đức, một lòng nghĩ, chúng con pháp danh là … . (nhiều thì kể chừng ba tên …) đẳng. Đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ trọn một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới, cúi mong Đại đức chứng minh cho.

Đại đức bảo:

Quý hóa! Các Phật tử đã nguyện tu giữ Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh, công đức vô lượng. Vậy, xin khuyên các Phật tử, tháng sau phát nguyện tu thêm một ngày một đêm nữa để cho công đức được tăng trưởng (tùy cơ khuyến tấn).

Các giới tử cùng lễ một lễ. Đồng hướng về Phật tụng.

Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh …

Xả giới công đức thù thắng hạnh …

Tự quy y Phật …

Tự quy y Pháp …

 Tự quy y Tăng …

Ra, xuống lễ Tổ ba lễ (xong).

lI. PHÉP TỰ THỌ KHÔNG CÓ GIỚl SƯ

Theo phép thọ Bát quan trai, người thọ giới phải đến chùa cầu thầy Tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức thầy truyền thì thứ lớp phức phiền.

Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật theo phép sau đây mà tự thọ.

Điều cốt yếu là trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh, như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều lợi ích.

Trước khi thọ giới, giới tử phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống đọc bài Cúng hương:

CÚNG HƯƠNG: Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhứt thiết Phật

Tôn Pháp, chư Bồ tát

Vô biên Thinh văn chúng

Cập nhứt thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát Bồ đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát ma ha tát.

(Xá 3 xá, tiếp đọc bài Kỳ nguyện):

KỲ NGUYỆN: Tư thời đệ tử … (tên họ) … pháp danh … kim nhựt quy đầu Tam bảo, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, nhứt nhựt nhứt dạ. Duy nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Hộ pháp thiện thần từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành.

(Xá, đứng dậy cắm hương vào lư rồi xướng lễ) .

XƯỚNG LỄ: Nhứt tâm đảnh lễ Tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bao (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ Ta bà Giáo chủ Đại từ Đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ tát (l lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (l lạy).

(Đứng dậy chắp tay tụng):

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạt da, nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa, nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha, án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, sa bà ha, tất đà dạ, sa bà ha, ma ha tất đà dạ, sa bà ha, tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, sa bà ha na ra cẩn tri, sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha, tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha, sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha, ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha, na ra cẩn trì bàn già ra dạ, sa bà ha, ma bà lợi thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha, án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, sa bà ha.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần).

(Quỳ xuống chắp tay đọc bài sám hối)

SÁM HỐI: Con xưa đã tạo nhiều ác nghiệp,

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

(Đọc 3 lần rồi đứng dậy).

Nam mô Cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. (3 lần, lạy 3 lạy)

(Lạy xong, quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ Bát quan trai giới)

BÀI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI:

Một là nguyện giữ giới: KHÔNG SÁT SANH.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không sát hại các loài sanh vật. Tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Hai là nguyện giữ giới: KHÔNG TRỘM CƯỚP.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi người. Tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Ba là nguyện giữ giới: KHÔNG DÂM DỤC.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không phá phạm hạnh. Tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bốn là nguyện giữ giới: KHÔNG NÓI DỐI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nói dối. Tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Năm là nguyện giữ giới: KHÔNG UỐNG RƯỢU.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không uống rượu. Tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Sáu là nguyện giữ giới: KHÔNG TRANG ĐIỂM VÀ CA HÁT.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca xướng, múa hát. Tự mình không trang điểm, ca hát, không bảo người trang điểm, ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm, ca hát cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Bảy là nguyện giữ giới: KHÔNG NẰM NGỒI GIƯỜNG CAO.

Đệ từ thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

Tám là nguyện giữ giới: KHÔNG ĂN PHI THỜI.

Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không ăn phi thời. Tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng (1 xá).

(Đứng dậy xướng 3 lần)

Nam mô Công đức lâm Bồ tát ma ha tát (mỗi lần 1 lạy).

(Đứng dậy chắp tay tụng Bát Nhã Tâm kinh):

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KlNH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khồ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Tụng vãng sanh:

Nam mô A Di Đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đá địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha (3 lần).

Tiêu tai kiết tường thần chú:

Nẵng mồ tam mãn đa, mâu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, ta nãng nẫm, đát điệt tha. Án, Khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sác xá, để sác xá sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha (3 lần).

HỒI HƯỚNG: Thọ giới công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung .

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phồ cập ư nhứt thế,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại (1 lạy).

(Xá 3 xá, xong)

NGHI THỨC XẢ BÁT QUAN TRAl

(Trường hợp thọ có giới sư truyền thì sau 24 giờ đồng hồ, đúng như giờ thọ giới, muốn xả giới, các giới tử theo nghi xả giới Bát quan trai giới ở trước mà xả. Trường hợp tự thọ và tự xả, không có giới sư, nên y theo nghi thức sau đây mà tự xả):

(Đến trước Tam bảo thắp hương quỳ xuống nguyện):

Pháp vương Vô thượng tôn,

Tam giới vô luân thất,

Thiên nhơn chi Đạo sư,

Tứ sanh chi Từ phụ,

Ư nhứt niệm quy y,

Năng diệt tam kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán thán,

Ức kiếp mạc năng tận.

Tư thời đệ tử … (tên) … pháp đanh … ư nhứt nhựt nhứt dạ, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, công huân dĩ mãn, nguyện lực châu viên. Nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư vị Thiện thần từ bi gia hộ, đệ tử sanh đắc phùng Phật pháp, đắc trực thiện duyên, cập nhứt thiết chúng sanh đồng thành Phật đạo (1 xá).

(Đứng dậy cắm hương vào lư, xướng 3 lần, lễ 3 lễ)

Nam mô Hộ giới tạng Bồ tát ma ha tát.

(Đứng chắp tay tụng):

– Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh

– Nam mô A Di Đa bà dạ . . . (3 lần) .

A Di Đà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Quan Thế âm Bồ tát (10 lần).

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (10 lần).

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (10 lần).

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (10 lần).

(Quỳ xuống sám bài Phổ Hiền hạnh nguyện) :

Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ tát, thập chủng đại nguyện.

Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như Lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

 (Tiếp tụng chú):

Thất Phật diệt tội chơn ngôn:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lang càng đế, ta bà ha (3 lần).

Nguyện dĩ thử công đức,

Trang nghiêm Phật Tịnh độ,

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam đồ khổ,

Nhược hữu kiến văn giả,

Tất phát Bồ đề tâm,

Tận thử nhứt báo thân,

Vãng sanh An lạc quốc.

(Đứng dậy xướng lễ, 3 lễ là xong)

Đệ tử đại vì nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Đệ tử đại vì nhứt thiết phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa Giáo chủ Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Linh sơn Hội thượng phật Bồ tát. (1 lạy).

Đệ tử đại vì tam đồ thọ khổ cập pháp giới nhứt thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế âm Bồ tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát, Liên trì Hải hội Phật Bồ tát (l lạy, xong).

KỶ LUẬT TRONG 24 GIỜ

1- Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình).

2- Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.

3- Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc.

4- Oai nghi cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận.

5- Phải giữ đúng giờ tu tập.

6- Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.

7- Phải luôn niệm Phật.

Những ngày thọ Bát quan trai giới, tùy theo hoàn cảnh mỗi người trong mỗi tháng thọ trì một ngày, cho đến sáu ngày: mùng 8, 14, 15, 23,29 và 30 (tháng thiếu thì 28 và 29). Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày Chủ nhựt cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện thọ giới tu trong 24 giờ này mà giữ gìn trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết bàn.

—o0o—

NGHI PHÓNG SANH

NGUYỆN HƯƠNG:

Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần).

KỲ NGUYỆN: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo.

Tư thời: Tín chủ tánh … phát tâm mãi vật phóng sanh … (kỳ an gia đạo, bổn mạng hoặc kỳ siêu phục vì vong …) nghinh tường tập phước.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát (3 lần).

TÁN: Dương chi …

TỤNG: Đại Bi: Nam mô Đại bi …

NIỆM: Nam mô Thường trụ thập phương Phật,

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp,

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Cực lạc thế giới A Di Đà Phật,

Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật,

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát,

Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát,

Nam mô Đại bi Quan Thế âm Bồ tát,

Nam mô Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát,

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát.

TỤNG: GIẢI NGHIỆP KỆ:

Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp đa,

Trí sử kim sanh tạo võng la,

Hạnh ngộ thiện duyên công đức đại,

Quy y Tam bảo tội tiêu ma.

Án, Địa rị nhựt rị tá ha (Sanh Thiên chú, tụng 3 lần).

Thiên giá giá, địa giá giá,

La võng biến thất Phật ca sa,

Thất bảo Như Lai phóng sanh kệ:

Tứ đại yết đế hộ phóng tha,

Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,

Ngư biết, Hà giải lạc thanh sa,

Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,

Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.

Án, Linh cảm ứng tá ha (3 lần).

GIÁO GIỚI: PHẬT NGÔN:

Trình đa trưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ đẳng, tích dĩ ám tế ngu si, bất tu chánh niệm, Kim đắc vũ mao lâm giới, thọ thủ liệt hình, thủy lục phi không, chủng chủng bất nhứt, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng tại đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thiện sĩ, tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sanh, lai thử thắng địa. Kim thỉnh chư thánh giả nhữ linh thông, như đương nhứt tâm quy y Tam bảo.

QUY Y : Nhữ đẳng thủy (lục, không) tánh chúng sanh đầu thành quy y Tam bảo.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần).

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn

Quy y Tăng chúng trung tôn.

Quy y Phật bất đọa địa ngục,

Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ,

Quy y Tăng bất đọa bàng sanh.

Quy y Phật cảnh,

Quy y Pháp cảnh,

Quy y Tăng cảnh. (Đều đọc 3 lần)

Quy y Tam bảo viễn ly tam đồ khổ.

Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhứt thiết chúng đẳng giai sám hối.

Nam mô Cầu sám hối Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: Nhữ đẳng Phật tử quy y Tam bảo cập sám hối dĩ, sử nhữ tội chướng tiêu diệt, trí huệ khai minh, phát Bồ đề tâm cầu sanh Tây phương Cực lạc thế giới, liên hoa hóa sanh, nhập bất thối địa, hiện tiền đại chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng sanh, nhứt tâm niệm Phật.

NIỆM PHẬT: A Di Đà Phật thân kim sắc …

(niệm Tứ Thánh đến … Đại Hải Chúng Bồ tát thì hồi hướng).

HỒI HƯỚNG: Phóng sanh công đức thù thắng hạnh …

PHÓNG SANH KỆ: (Đánh 3 tiếng chuông rồi xướng)

Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,

Hạnh đức kim triêu hội chủ gia,

Ngã kim phóng nhữ du du khứ,

Nguyện kỳ tín chủ phước hà sa.

Nam mô Trường Thọ Vương Bồ tát ma ha tát (3 lần).

(Cá, rùa đem đến sông, chim đem ra sân mà thả chúng) .

PHỤC NGUYỆN: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

CUNG VĂN: Phật hóa hữu duyên, pháp môn vô lượng, dục siêu khổ hải, dự bố tân lương. Thượng lai tín chủ tánh … y Phật sở thuyết, y giáo phụng hành, mãi vật phóng sanh, kỳ an tập phước (kỳ siêu phục vì vong …).

PHỤC NGUYỆN: Đại giáng oai quang, minh gia tế độ, sanh vật hậu thế, tảo phùng chánh pháp, tối chứng vô sanh. Tín chủ hiện tiền sở cầu như ý, sở nguyện tùng tâm, quá vãng vong linh cao siêu thánh cảnh.

PHỔ NGUYỆN: Gia môn hưng thạnh, quyến thuộc bình an, âm cảnh dương gian, tề thành Phật đạo.

NGHI THỨC AN VỊ

(Theo nghi xưa)

NGUYỆN HƯƠNG: Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt thiết Phật,

Tôn Pháp, chư Bồ tát,

Vô biên Thinh văn chúng,

Cập nhứt thiết Thánh Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự,

Phổ huân chư chúng sanh,

Giai phát Bồ đề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Vỉên thành Vô thượng đạo.

(Có thể tùy tiện đọc bài khác cũng được)

Nam mô Hương vân cái Bồ tát ma ha tát.

KỲ NGUYỆN: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo.

Tư thời: Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, … xã, tín chủ tánh … hiệp tín chủ đẳng. Ư kim … niên, … ngoạt, … nhựt, thành tâm tu hương thiết cúng phúng kinh tẩy trần, sái tịnh, thỉnh Phật tượng an vị khai quang, phụng sự tại gia, chiêm bái cúng dường chi lễ, kỳ phước bảo an, gia môn hưng thạnh chi sự, cập kỳ nguyện đại tiểu chư vong phưởng phất vi nhiễu vu địa phương, hoặc hữu danh vô vị, độ hà trầm nịch, thủy nạn phiêu linh, hoặc liên táng trùng tang, oan hồn uổng tử, trượng thừa Phật lực, kinh chú công đức, tịnh chư nghiệp chướng thiện xứ siêu sanh.

THỨ NGUYỆN: Liên gia bá tánh, hữu duyên vô duyên, hàm triêm lợi lạc.

NGƯỠNG NGUYỆN: Chư Phật, Bồ tát thùy từ gia hộ, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma ha tát.

XƯỚNG LẠY: Thế Tôn sắc tướng như kim sơn,

Diệc như kim nhựt chiếu thế gian,

Năng bạt nhứt thiết chư khổ não,

Ngã kim khể thủ đại Pháp vương.

ĐỒNG XƯỚNG: Pháp vương Vô thượng tôn

Tam giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Đạo sư

Tứ sanh chi Từ phụ

Ư nhứt niệm quy y

Năng diệt tam kỳ nghiệp

Xưng dương cập tán thán

Ức kiếp mạc năng tận.

Năng lễ sở lễ tánh không tịch.

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như đế châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

XƯỚNG LẠY: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không …

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ …

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương …

BẠCH: Hải chấn triều âm thuyết Phổ Môn,

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn,

Dương chi nhứt trích chơn cam lộ,

Tán tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô Đại bi Quan Thế âm Bồ tát.

TÁN: Dương chi tịnh thủy …

SÁI TỊNH KHỬ UẾ: (Lấy hương cháy họa hai chữ ÁN LAM [ ]Phạn tự vào trong chén nước có cành bông, trên cái gương soi mới và trên cây viết lông mới, rồi lấy cành bông thấm nước rải lên tượng Phật, bàn Phật).

VỊNH: Phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, lưu nhập Tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy diệu cực Pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ. Quyên trừ nội ngoại, đảng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế ban nhi thành Tịnh độ. Sở vị nội ngoại trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương.

Bồ tát liễu đầu cam lồ thủy,

Năng linh nhứt đích biến thập phương,

Tinh chuyên cấu uế tịnh tiêu trừ,

Linh thử đạo tràng tất thanh tịnh.

Nam mô Cam lồ vương Bồ tát (câu này đọc 3 lần).

XƯỚNG: Dĩ thanh tịnh thủy, biến sái tam thiên,

Nghiêm khiết đạo tràng, tuyệt vô triêm uế.

Án, Lam tá ha (7 lần).

TỊNH: Giáo hữu tịnh uế mật ngôn cẩn đương trì tụng.

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm…

DẪN: Phụng thỉnh Tam bảo, hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

-Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Liên hoa đài thượng, bá bảo quang trung, tam thập nhị tướng chi Năng nhơn, bát thập chủng hảo chi Đại giác, quá, hiện, vị lai vô lượng Phật đà da.

DUY NGUYỆN: Thiên thùy bảo cái, địa bố kim liên, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

DẪN: -Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Tây thiên Trúc quốc Bạch mã đà lai, Tu Đa La liễu nghĩa Đại thừa, thập nhị bộ chơn kinh bí điển, quá, hiện, vị lai vô lượng Đạt mạ da.

DUY NGUYỆN: Tường quang vạn đạo, thụy khí thiên điều, quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

DẪN: -Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Tam minh, Bát giải, Tứ quả, Lục thông, phân thân vu thử độ tha phương, ứng cúng ư nhơn gian, thiên thượng, quá, hiện, vị lai vô lượng Tăng già da.

DUY NGUYỆN: Trừng giang nguyệt ấn, không cốc truyền thinh, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

DẪN: -Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh: Thiên chơn địa thánh, thỉ triết vương hiền, thượng chí Phi phi tưởng thiên, hạ cập phong luân địa tế, vô biên huyền tạo, hữu tự linh kỳ, cai la thiên hạ tứ duy, bao quát thập phương hiền thánh.

DUY NGUYỆN: Từ bi vô lượng, lân mẫn phàm tình, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

DẪN: -Nhứt tâm triệu thỉnh, tùy tùng bộ chúng, thị vệ tần nương, tả hữu phân ban, tiền hậu vi nhiễu đẳng chúng.

DUY NGUYỆN: Đồng thừa thánh đức, cộng bố tường quang, tất phó hoa diên, thọ tư cúng dường.

XƯỚNG: Giáo hữu khai quang kệ, kim cẩn đương trì tụng:

ĐỒNG TỤNG: Chư Phật xuất thế gian,

Cụ chư đại tổng trì,

Hoặc thi dĩ phương tiện,

Hoặc thọ dĩ thật trí,

Hoặc an tọa đạo tràng,

Hoặc vi Như Lai sự,

Thai noãn dữ thấp hóa,

Vô sư diệt độ chi,

Trượng lục tử kim thân,

Giáng sanh Ca Tỳ La,

Sở thuyết Thánh đạo đế,

Độ thoát Kiều Trần Như,

Thứ diễn Bát nhã giáo,

Phá trừ hữu chấp ngu

Đệ tam xiển Trung đạo,

Phi hữu diệc phi vô,

Đông phương Tịnh Lưu Ly,

Dược Sư Như Lai tôn,

Chủng chủng trang nghiêm Phật,

Nguy nguy công đức thân,

Nhân phát thập nhị nguyện,

Bạt tế chư hữu tình,

Bất tư nghì trí huệ,

Tam vộ lượng kiếp thành,

Tùng thử Tây phương quá,

Thập vạn ức Phật sát,

Cực lạc Tịnh độ quốc,

Giáo chủ A Di Đà,

Thường phóng vô lượng quang,

Phổ chiếu thập phương độ,

Tiếp dẫn hữu duyên giả,

Hàm linh thoát chúng khổ.

XƯỚNG: Tuy nhiên, thả đạo tức kim khai quang nhứt cú, hữu trầm ma sanh?

ĐỒNG TỤNG: Vô lượng thế giới vô lượng Phật,

Đồng chứng Tam miệu tam bồ đà.

-(Chủ lễ dùng một cây hương đã đốt sẵn, họa chữ ÁN NHẬT [ ] trong dĩa son và đọc câu chú):

THIÊN ĐẮC NHỨT CHƠN DƯƠNG, KHINH THANH THƯỢNG THĂNG.

-(Thêm một cây hương nữa, thành hai cây, họa chữ ÁN NGUYỆT [ ] trong dĩa mực và đọc câu chú):

ĐỊA ĐẮC NHỨT CHƠN ÂM, TRỌNG TRƯỢC HẠ NGƯNG.

Thêm một cây hương nữa, thành ba cây, họa chữ ÁN MINH [ ] trên hai cây viết và đọc câu chú):

THIÊN ĐỊA ĐỊNH VỊ, THÁI CỰC SANH LƯỠNG NGHI, THỦY HỎA KÝ TẾ, VẠN TƯỢNG HỮU VI.

-(Rồi dùng luôn ba cây hương đó họa vào cái kiếng chữ ÁN LINH QUANG [ ] và đọc câu chú):

ÁN, THIÊN CHI THẦN QUANG, ĐỊA CHI THẦN QUANG, NHỰT NGUYỆT THẦN QUANG, KHAI QUANG THÔNG THÁI, BÁ SỰ THÔNG LINH CẤP CẤP TÁ HA.

-(Bấy giớ, chủ lễ đứng day mặt ra ngoài, day cái kiếng vào trong, canh cho đúng cái mặt của cốt tượng, rồi lấy viết son điểm một điểm ở giữa cái kiếng và đọc):

NHẤT ĐIỂM CHƠN DƯƠNG SANH HỖN ĐỘN.

-(Kế lấy viết mực điểm một điểm đen thứ nhì, bao ở ngoài và đọc):

NHỊ ĐIỂM CHƠN ÂM ĐỊNH CÀN KHÔN.

-(Sau lấy viết son điểm một điểm thứ ba đỏ, bao ở ngoài và đọc):

TAM ĐIỂM THANH THĂNG TRỌC GIÁNG, ÂM DƯƠNG DĨ PHÁN, VẠN TƯỢNG THÀNH HÌNH, TAM TÀI THỦ SANH, LỤC CĂN CỤ TÚC, NGŨ NHÃN TINH MINH, HÌNH THẦN LINH ĐỘNG.

-(Điểm xong, dùng ba cây hương họa chữ [??]ở giữa tam tinh của cốt tượng trong kiếng và đọc):

ÁN, A MỘ GIÀ, BÁT ĐẦU MA, TÔN NA LỆ , ĐÀ LA ĐÀ LA NI, MẠN NOA LỆ HỒNG.

-(Và họa hai chữ THẦN [ ]  ở giữa tròng hai con mắt của cốt tượng ở trong kiếng và đọc):

ÁN, A MỘ GIÀ, BÁT ĐẦU MA, TÔN NA LỆ , ĐÀ LA ĐÀ LA NI, MẠN NOA LỆ HỒNG.

-(Rồi chủ lễ day mặt vào ngó ngay cốt tượng, lấy hương họa ngay giữa ngực của cốt tượng hai chữ “TRẤN TÂM”và đọc):

ÁN, A MỘ GIÀ, BÁT ĐẦU MA, TÔN NA LỆ , ĐÀ LA ĐÀ LA NI, MẠN NOA LỆ HỒNG.

-(Chủ lễ cầm cái kiếng chiếu ngay mặt Thánh tượng, đọc):

THẦN CẢNH VIÊN MINH KIẾT CẤU THỦY TINH, CHIẾU GIÁM THÂN HÌNH, CẢM ỨNG THÔNG LINH, SẮC LỊNH TA BÀ HA.

XƯỚNG: (chủ lễ): Giáo hữu giá loan an tọa chơn ngôn cẩn đương phúng tụng:

ĐỒNG TỤNG: Bộ bộ đằng vân tùng giá thượng,

Từ từ phiến nguyệt giáng đàn trung,

Nghệ truyền động đạt biểu tinh thành,

Nguyện sảng lai lâm an bảo tọa.

Án, Phạ nhựt ra hồng đổ rô tá ha (3 lần).

Nam mô An bảo tọa Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: (chủ lễ): An tọa dĩ cánh, triếp bị phẩm cúng phỉ nghi, phụng hiến Thánh từ, phủ thùy nạp thọ.

ĐỒNG TỤNG: Phổ cúng dường chơn ngôn: Án, Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt la hồng (3 lần).

ĐỒNG TỤNG: Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,

Phật diện du như mãn nguyệt huy,

Phật tại thế gian thường cứu khồ,

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần).

Nam mô Cực lạc thế giới A Di Đà Phật (3 lần).

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát (3 lần).

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

-Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh …

-Tiêu tai kiết tường thần chú …

-Nguyện trú kiết tường …

AN VỊ KỆ

ĐỒNG TỤNG: Quy mạng Thế Tôn vô hữu thượng,

Ca Diếp, A Nan cộng thùy từ,

Ngã kim y giáo an thánh vị,

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Ca Diếp Như Lai cụ đại bi:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường,

 Câu Na Mâu Ni kiến vô ngại:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Câu La Cưu Đà như kim sơn:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Tỳ Xá Phù Phật vô tam cấu:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Thi khí Như Lai ly phân biệt:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Tỳ Bà Thi Phật như mãn nguyệt:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Phất Sa minh đạt đệ nhứt nghĩa:

Chư kiết tường trung tối kiết tường.

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Đề Xá Như Lai biện vô ngại:

Chư kiết tường trung tối kiết tường

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Ba Đầu Ma Phật tịnh vô cấu:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

Nhiên Đăng Như Lai đại quang minh:

Chư kiết tường trung tối kiết tường,

Bỉ Phật tằng lai nhập thử điện,

Thị cố thử xứ tối kiết tường.

HỒI HƯỚNG: Khai quang an vị thánh tượng công đức thù …

AN VỊ PHẬT PHỤC NGUYỆN

CUNG VĂN: Ngũ phước khương ninh, hỷ khánh xuân sanh chi thọ. Nhứt môn hòa lạc, trượng thừa Phật lực chi ân. Hữu cảm giai thông vô cầu bất ứng.

THƯỢNG LAI: Phúng tụng chơn kinh, niệm Phật công đức, chuyên vì tín chủ tánh … thỉnh Phật tượng, tẩy trần sái tịnh, an vị khai quang, tại gia phụng sự, chiêm bái cúng dường, kỳ phước bảo an, đạo tâm quảng phát, phước huệ trang nghiêm. Nhân thiện khánh công đức sự, kỳ nguyện chư phương cô hồn hoạnh tử, tốc xả mê đồ, thoát ly khổ thú.

PHỤC NGUYỆN: Hữu cảm tùng tâm, hữu cầu toại ý, vĩnh triêm từ hóa, vĩnh trượng thần minh. Gia quyến an hòa, gia môn hưng thạnh.

PHỔ NGUYỆN: Liên gia bá tánh, thương mãi hanh thông, uổng tử thương vong, siêu sanh thiện xứ. Cầu chi như ý, nguyện giả tùng tâm, phàm thuộc kiến văn, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật … (xong) .

Nếu AN VI PHẬT, KHAI QUANG ở chùa, am thì có thể thay bài Nguyện hương và Phục nguyện như sau:

NGUYỆN HƯƠNG: Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo.

Ngã đệ tử đẳng khể thủ khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng.

DUY NGUYỆN: Thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Ngã đệ tử … chúng đẳng phụng vì: Việt Nam quốc, … tỉnh, quận, … xã, … tự. Ư kim tuế thứ nông lịch … niên, … ngoạt, … nhựt. Trụ trì, hiệp chư Tăng, thiện tín đẳng, thành tâm thiết lễ cung nghinh an vị … Phật tượng, tại đại điện trung, tẩy trần sái tịnh, khai quang phụng bái, cúng dường chi lễ, thỉnh phước nghinh tường, kỳ an bá tánh.

Vị thử Phật sự tấn hương, phụng thỉnh thập phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ pháp, Long thiên Thiện thần đẳng. Ngưỡng vọng chứng minh gia hộ, tỷ chúng đẳng phụng hành pháp sự, nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ đắc phạm sát hưng long, tại gia xuất gia, hàm triêm lợi lạc.

THỨ NGUYỆN: Đại tiểu chư vong, phưởng phất hà nhĩ vu địa phương, hoặc hữu vô danh vị, hoặc độ hà trầm nịch, thủy nạn phiêu linh, nam nữ thương vong, lộ đồ táng mạng, trùng tang liên táng, yểu tử oan hồn, trượng thừa Phật lực kinh công, vãng sanh Tịnh độ.

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma ha tát.

… (An vị xong tiếp phục nguyện) …

PHỤC NGUYỆN: (Có hai bài, I và II)

CUNG VĂN: Nguy nguy bảo tướng, thiệt vi tam giới chi Đạo sư, đãng đãng kim dung, vĩnh tác tứ sanh chi Từ phụ. An bảo tọa nhi ái tường quang, trí kim dung nhi phù thoại khí.

Kim đệ tử tâm thành khấu bái Đại Giác phủ giám vi thành. Ngôn niệm tùng sơ bất giác, dĩ chí vô minh, đồ vi thập ác chi khiên triền, vọng tác bá đoan chi nghiệp thức. Giác lai hàng cụ, hạnh ngộ tư thời, trượng Phật, Thánh dĩ sám căn trần, thỉnh chư tôn nhi an bảo tọa.

PHỤC NGUYỆN I: Đại viên Giáo chủ, vạn đức hồng danh, quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch, thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh. Kỳ Tăng, Ni, Phật tử, tăng bá phước chi duyên, nguyện quá vãng chư vong, siêu cửu liên chi hội.

PHỔ NGUYỆN: Chư yểu tử hoạnh hồn phưởng phất vu địa phương, hoặc thủy nạn phiêu linh, hoặc lộ đồ táng mạng, tốc xả mê cù, thoát ly khổ thú. Phong điều võ thuận, địa lợi nhơn hòa, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN II: … (Hiệu chùa) … quý tự, thượng hoằng hạ hóa các trang nghiêm, bổn đạo đàn na, ngoại hộ nội tu đồng tấn phát.

PHỔ NGUYỆN: (an vị) đạo tràng an lạc, trụ trì thuận tấn thắng duyên, tại gia nam nữ lưỡng biên, phước lộc tề lâm, ân triêm Phật đạo.

(Chú ý: Nếu vị nào ngại khó, sợ phiền thì theo nghi ở sau đây mà AN VỊ cũng được, khỏi tán, dẫn gì cả, chỉ tụng suông thôi, nếu biết tán theo xưa thì tán cũng không sao!).

AN VỊ PHẬT, BỒ TÁT

(Theo nghi nay)

CÚNG HƯƠNG: Nguyện thử dỉệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt thiết Phật,

Tôn Pháp, chư Bồ tát,

Vô biên Thinh văn chúng,

Cập nhứt thiết Thánh Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự,

Phổ huân chư chúng sanh,

Giai phát Bồ đề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Vỉên thành Vô thượng đạo.

TÁN THÁN: Huỳnh kim mãn nguyệt tướng,

Tam giới độc xưng tôn,

Hàng phục chúng ma quân,

Chư thiên giai cung thủ,

Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng,

Tam kỳ quả mãn kiếp tu lai,

Diện như mãn nguyệt, mục như liên,

Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính.

KỲ NGUYỆN: Như Lai đức tướng, nan tận tán dương,

Kim hữu Phật tử tánh …, pháp danh …, cầu … (việc gì nói rõ: cầu an, cầu siêu …) … cung đối Phật tiền, hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng.

(Đứng dậy cắm hương vào lư, rồi chắp tay đọc bài tán Phật. Nếu đông người thì đồng tụng)

TÁN PHẬT: Pháp vương Vô thượng tôn,

Tam giới vô luân thất,

Thiên nhơn chi Đạo sư,

Tứ sanh chi Từ phụ,

Ư nhứt niệm quy y,

Năng diệt tam kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán thán,

Ức kiếp mạc năng tận.

(Tiếp đọc bài Quán tưởng )

Năng lễ sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như đế châu,

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

(Đồng xá 1 xá)

LỄ TAM BẢO: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không … (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà … (l lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương … (l lạy).

(Đứng nghiêm chỉnh, vô chuông mõ, đồng tụng)

TÁN DƯƠNG CHI: Dương chi tịnh thủy …

Nam mô Thanh lương địa Bồ tát ma ha tát (3 lần).

TỤNG BÀI TỰA THỦ LĂNG NGHIÊM:

Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Hườn độ như thị hằng sa chúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo Phật ân. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thủ thủ nê hoàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng Vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước ca ra tâm vô động chuyển.

Nam mô Thường trụ thập phương Phật.

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp.

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

Nam mô Quan Thế âm Bồ tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhứt nhứt quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì xử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, nhứt tâm thính Phật, Vô kiến đảnh tướng phóng quang, Như Lai tuyên thuyết thần chú:

Án, A na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bậc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nễ, bạt xà rà ra bán ni phấn, hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha (3 lần).

(Tiếp tụng bài Tán Phật)

TỤNG: Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,

Phật diện du như mãn nguyệt huy,

Phật tại thế gian thường cứu khồ,

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Bồ tát liễu đầu cam lồ thủy,

Năng linh nhứt đích biến thập phương,

Tinh chiên cấu uế tịnh tiêu trừ,

Linh sử đạo tràng đắc thanh tịnh.

Nam mô Cam lồ vương Bồ tát (câu này đọc 3 lần).

TỤNG: Đại Bi:

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni:

Nam mô hắt ra …

TỤNG: Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường,

Trú dạ lục thời hằng kiết tường,

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

(Đọc 3 lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (10 lần).

Nam mô Đại bi Quan Thế âm Bồ tát (10 lần).

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát (31ần).

Tiêu tai kiết tường thần chú: Nẵng mồ tam mãn đa .. . (31ần).

Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát (3 lần).

TỤNG HỒI HƯỚNG: An vị công đức thù thắng hạnh …

PHỤC NGUYỆN: Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tiền chư Phật tử đẳng thân xu khương thới, mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi khánh.

PHỔ NGUYỆN: Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp giớí nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật (đồng niệm).

LỄ TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật …

Tự quy y Pháp …

Tự quy y Tăng …

NGHI TlẾN CÚNG GlÁC LINH

XƯỚNG: Hiếu đồ tựu vị – Nghệ hương án tiền – Phần hương – Tam niệm chơn hương – Thượng hương – Lễ tam (đồng hô) bái – Khấu thủ bình thân tự lập.

TÁN: Dục trượng thần công thông hạ khổn,

Tiên bằng nhứt niệm tín hương truyền,

Nhân huân biến đạt tam thiên giới,

Thành cảm duy thông nghiễm tọa tiền.

Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần).

DẪN: -Hương đăng thỉnh; Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh, từ Lâm Tế phổ TỨ THẬP NHỨT THẾ, PHƯỚC HẬU đường thượng, cố Hòa thượng HÓA ĐẠO VIỆN VIỆN TRƯỞNG thượng THIỆN hạ HOA, pháp hiệu HOÀN TUYÊN chi giác linh, quang giáng linh tòa, chứng minh trai cúng.

DUY NGUYỆN: Mê đồ nhiệt chúc, giác hải trương phàm, phi tích lai lâm, CHUNG THẤT trai tuần chi lễ, thùy từ nạp thọ.

-Sơ thỉnh tái thỉnh tam thỉnh tôn linh, dĩ đăng an tọa, tòa thượng kiền bị trai tu phẩm cúng chi nghi, liệt tại Tổ đường phổ thân cúng dường.

TÁN: Nam mô Đăng bảo tọa Bồ tát (3 lần).

DẪN: Nhứt bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du,

Dục cùng sanh tử lộ,

Khất hóa độ xuân thu.

XƯỚNG: Tán trà – Điểm trà – Lễ nhị (đồng hô) bái – Phủ phục hồ quỳ.

TÁN: Nam mô Cam Lồ vương Bồ tát (3 lần).

DẪN: Nhứt sanh vô lợi hựu vô danh,

Viên đảnh phương bào tự tại hành,

Đạo niệm quân tùng tâm thượng khởi,

Thiền cơ đô thị bạn căn sanh.

XƯỚNG: Tấn phạn – Khải phạn – Hiến phạn – Lễ tam bái – Phủ phục hồ quỳ.

TỤNG: Biến thực biến thủy chơn ngôn: Nam mô tát phạ … (3 lần).

Nam mô tố rô … (3 lần).

TÁN: Nam mô Mỹ hương trai Bồ tát (3 lần).

DẪN: Võ di trước thiệt Triệu Châu trà,

Thanh thủy hương truyền hổ phách ba,

Phương khí ngọc bôi hình phúc úc,

Cúng dường giác linh hỷ thiện đa.

XƯỚNG: Tấn trà – Điểm trà – Hiến trà – Lễ nhị (đồng hô) bái – Khấu thủ bình thân tự lập.

TỤNG: Án, Nga nga nẵng … (3 lần).

Nam mô Thiền duyệt tạng Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG SỚ: Điều chương vi tế mộc ân quang,

Huệ mạng giới thân bái dã nan,

Đức lực gia trì tư tiến bạt,

Giác linh tự tại đáo Tây phương.

Ngưỡng khải tôn linh, phủ thùy chứng giám.

(Đọc sớ xong, xướng):

XƯỚNG: Thượng lai văn sớ tuyên độc dĩ châu, huệ nhãn vô tư, mật thùy chiếu giám.

Khởi thân lễ tam (đồng hô) bái (đốt sớ).

TỤNG: Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà dạ … (3 lần).

TÁN: Nam mô Độ nhơn sư Bồ tát (3 lần).

DẪN: Bá thiên vạn kiếp giả phi giả,

Kỷ thập niên dư chơn bất chơn,

Kim hướng vô danh tòng nội khứ,

Bất lưu nhứt vật tại thiền phòng.

TÁN: Tiêu diêu chơn thế giới …

Nam mô Siêu giác địa Bồ tát (3 lần).

PHỤC NGUYỆN: Nam mô A Di Đà Phật.

CUNG VĂN: Kính thành như nhứt, thời thời mỗi niệm vô vong, chưng thỉ hà thù, nhứt nhựt thường tư vọng lậu, hiếu hồ hữu tận, cảm giả tất thông.

THƯỢNG LAI: Đạo tràng tứ chúng môn nhơn đẳng (cúng dường húy nhựt). CÚNG TUẦN CHUNG THẤT báo đức tôn sư, cung tiến phụng vì Từ Lâm Tế phổ TỨ THẬP NHỨT thế, PHƯỚC HẬU đường thượng, cố Hòa thượng GHPGVNTN HÓA ĐẠO VIỆN VIỆN TRƯỞNG thượng THIỆN hạ HOA, pháp hiệu HOÀN TUYÊN chi giác linh. Giáng sanh ư MẬU NGỌ niên, trụ thế NGŨ THẬP NGŨ tuế, thâu thần ư NHÂM TÝ niên, THẬP NHỊ ngoạt, NHỊ THẬP nhựt, hóa duyên dĩ tất, thị địch Tây quy.

PHỤC NGUYỆN: Vô thượng giác hoàng, phóng kim quang nhi tiếp dẫn, Di Đà Từ phụ, thùy bảo thủ dĩ đề huề, tảo ngộ tánh không, bất mê y bảo. Liên khai cửu phẩm, đăng thượng phẩm dĩ tiêu diêu, ký thọ nhứt sanh, khế vô sanh nhi tự tại.

PHỔ NGUYỆN: Thiền môn nội ngoại, phước thọ tăng long, thiện tín lục thân, khương ninh kiết khánh. Phật đường hưng thạnh, địa lợi nhơn hòa, tự giác giác tha, tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.

XƯỚNG: (Cúng dường húy kỵ): CÚNG CHUNG THẤT TRAI TUẦN báo đức tôn sư sự tất. Hiếu đồ kiền thiềng đảnh lễ tứ (đồng hô) bái.

TÁN: Nam mô Viên mãn tạng Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG: -Nhứt tâm đảnh lễ Tây thiên, Đông độ, Việt Nam lịch đại Tổ sư tam (đồng hô) bái.

-Cúc cung lễ từ nhi thối.

-Hiếu đồ khấu thủ thối ban.

-Thỉnh chư tôn bài ban đối án tiền, tạ giác linh tam (đồng hô) bái.

LỤC TUẦN CHÚC THỌ

 KHAI KINH :

XƯỚNG: Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đông phương Dươc Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát.

NGUYỆN: Tư thời: Việt Nam quốc, … tỉnh, … quận, xã …, ư kim tuế thứ, nông lịch … niên, … ngoạt, … nhựt. Kim tín chủ … hiệp tín chủ đẳng, thành tâm tu hương thiết cúng, thỉnh Phật bái kinh, chuyên vì kỳ thọ đáo tuế chúc thọ MẪU THÂN (phụ thân) tánh danh … đoan sanh … niên, hành canh … tuế, kỳ nguyện tăng phước tăng thọ, bảo mạng diên sanh, cầu an thỉnh phước, nghinh tường chi sự. KHAI KINH (NHẬP ĐÀN, NGỌ CÚNG HOÀN MÃN) chi lễ. Do thử Phật sự, đệ tử chúng đẳng, phụng trì Thích Ca Từ phụ di giáo, tuyên dương kinh chú, xưng tán hồng danh, nguyện Tam bảo Phật, Pháp, Thánh Hiền từ bi gia hộ tín chủ … phiền não quyên tận, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, tăng long phước thọ, tứ thời bát tiết bình an.

NGƯỠNG NGUYỆN: Tam bảo từ tôn, thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát.

TÁN: Dương chi tịnh thủy ….

DẪN:. Phụng thỉnh Tam bảo

HÒA: -Hương đăng thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

-Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh, liên hoa đài thượng, bá bảo quang trung, tam thập nhị tướng chi Năng nhơn, bát thập chủng hảo chi Đại giác, quá, hiện, vị lai vô lượng Phật bảo.

DUY NGUYỆN: Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu tình, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

HÒA: Hương hoa thỉnh, hương đăng phụng thỉnh.

Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh Tây thiên Trúc quốc, bạch mã đà lai, Tu Đa La liễu nghĩa thượng thừa, thập nhị bộ tạng kinh bí điển, quá, hiện, vị lai vô lượng Pháp bảo.

DUY NGUYỆN: Kim hàm xiển áo, ngọc trục phê huyền, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

HÒA: Hương đăng thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

-Nhứt tâm phụng thỉnh Tam minh, bát giải, tứ quả, lục thông, Phân thân vu thử độ tha phương, ứng cúng ư nhơn gian thiên thượng, quá, hiện, vị lai vô lượng Tăng bảo.

DUY NGUYỆN: Mê đồ nhiệt chúc, giác hải trương phàm, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

HÒA: Hương vân thỉnh, hương vân phụng thỉnh.

-Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh Thiên chơn địa thánh, thỉ triết vương hiền, thượng chí Phi phi tưởng thiên, hạ cập phong luân địa tế, vô biên huyền tạo, hữu tự linh kỳ, cai la thiên hạ tứ duy, bao quát thập phương Hiền Thánh.

DUY NGUYỆN: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, phi đằng vân vụ, ứng thỉnh lai lâm, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

TỤNG: Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Nam mô hắc ra …

TUYÊN SỚ:

TỤNG: -Thất Phật diệt tội chơn ngôn: Ly bà ly bà …

-Phật tử sở tạo chư ác nghiệp …

-Nguyện trú kiết tường dạ kiết tường …

-Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

NIỆM: -Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát.

-Nam mô Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

-Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới A Di Đà Phật.

-Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát.

TỤNG: Ma ha Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh …

-Tiêu tai kiết tường thần chú: Nẵng mồ tam …

HỒI HƯỚNG: Chúc thọ công đức thù thắng hạnh …

PHỤC NGUYỆN:

CUNG VĂN: Từ bi hỷ xả, duy Phật cụ Tứ vô lượng tâm, phước thọ bình khương thiệt nhơn năng nhứt tri nhứt ý.

THƯỢNG LAI: Khai kinh xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chơn thừa, chuyên vì tín chủ … chúc chọ MẪU THÂN (phụ thân) hưởng HẠ thọ 61 tuế.

PHỤC NGUYỆN: Thiên hoa thiên Phật, thùy thiên thủ dĩ chứng minh, tứ thánh tứ vương nguyện tứ thời nhi kiết khánh.

PHỔ NGUYỆN: Gia đường hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước hoàn duyên, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

LÊ TAM TỰ QUY: Tự quy y Phật …

PHỤ

CHÚC THỌ CẦU AN PHỤC NGUYỆN

CUNG VĂN: Chơn thân thọ hạ, cảnh trần đài tạ nhi khai hoa, bảo tướng quang trung tâm khiết trai thành nhi khánh hỷ. Dục cầu phước thọ, tu trượng từ bi.

THƯỢNG LAI: Khai kinh xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chơn thừa, chuyên vì tín chủ … chúc thọ THÂN MẪU (thân phụ) hưởng THƯỢNG thọ … tuế.

THIẾT NIỆM: Mạng thừa thiên địa, khí bẩm âm dương, cảm từ thân thập ngoạt hoài thai, tư túc thiện lục căn nhi tráng mỹ. Nguy nguy hồ đức nhược nam sơn, hạo hạo nể công như hà hải. Lự hà túc báo, vu tư viên khải trai nghi, niệm dĩ thốn thành, tức nhựt kiền nghinh chơn ngự. Ngưỡng thập phương chi giám cách, vọng Tam bảo dĩ chứng minh.

PHỤC NGUYỆN: Phật quang vô lượng, Phật hóa hữu duyên, Phật độ siêu quá vãng tổ tiên, Phật phước cập tử tôn nam nữ.

PHỔ NGUYỆN: Phật huệ gia đình an lạc xứ, Phật ân quyến thuộc đắc thái hòa, Phật danh nhơn ngã niệm Di Đà, Phật tánh tự tha thành Phật đạo.

LỤC TUẦN CHÚC THỌ CÚNG PHỤC NGUYỆN:

CUNG VĂN: Giác thiên bảo tướng, mãn nguyệt kim dung, ứng quần cơ nhi lợi tế chúng sanh, khai phương tiện nhi ai lân phàm khẩn.

THƯỢNG LAI: Thiết trai ngọ cúng chi lễ, cúng dường Tam bảo, tập thử công đức, chuyên vì tín chủ … báo đức thù ân, chúc thọ đáo tuế MẪU THÂN (Phụ thân), đoan sanh … niên, hưởng HẠ thọ LỤC THẬP … tuế. Trượng thừa chư Phật, Bồ tát chứng minh gia hộ, kinh chú công đức phò trì, bảo mạng diên sanh, thân tâm an lạc.

(1) Nếu chỉ cúng cho một người thì đọc tên người ấy vào chỗ này.

(2) và đọc thêm đoạn này : Kim niên hành canh . . . tuế, sở trị …tinh quân, cập … tiểu hạn tôn thần.

(1) Xuân, Hạ, Thu, Đông.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *