VĂN KHẤN

(Tại Đền Từ Khảo)

Kính lạy Ngài: Nam Bình Giang Đô Thống Đại Tướng Quân Lều Văn Minh và Phu Nhân Tôn Thần Phạm Thị Từ Ân

Hôm nay, ngày … tháng …. năm……

Tín chủ con là: …………………………………….

Hiện tại ở: ………………………………………………

Con thành tâm lễ lên Đền Đức Thánh: Lễ gồm:………

Trình xin Đức Thánh chứng giám cho con (về việc gì kể ra)….

Chung con người trần phàm tục, hiểu biết nông cạn, có gì sai sót xin Ngài rộng lượng đại xá và khai thông, khai sáng cho tâm đạo mở mang.

Trước án tọa uy linh, xin Đức Thánh Ông, Đức Thánh Bà phù hộ độ trì cho chúng con: Cầu tài đắc tài, Cầu Lộc đắc lộc, Cầu công danh được công danh. Có bệnh thì tan, có nạn thì khỏi. Biến hung thành cát đổi họa vi tường. Con cháu thảo hiền thông tuệ. Tứ quý bình an. Cầu được, ước thành như ý nguyện.

Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha.

Lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám

Kính tạ!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *